วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ขั้นตอนการวางแผน

งาน 2 มิ.ย.2555 อธิบายขั้นตอนการวางแผนแบบ ฟุลเมอร์
1.ลอกรูป
2.โจทย์แก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ชุมชนของท่าน
3.อธิบายให้ครบทั้ง 12 ข้อ ตามที่อธิบายในชั้นเรียน

1 ความคิดเห็น: